Reklamační řád

společnosti MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o.

IČ: 05566878, sídlem Valchařská 24/36, 614 00 Brno-Husovice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96253

vztahující se na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.obchod.mpvp.cz. 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 1. Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., se sídlem Brno, Valchařská 24/36, 614 00, IČ: 05566878, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96253 (dále jen „prodávající“) byl vypracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poučení pro spotřebitele – tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího vztahujících se na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který je prodávajícím provozován na webové stránce prodávajícího umístěné na internetové adrese: www.hermankovalouka.cz (dále jen „webová stránka“). Tento reklamační řád upravuje postup, při němž kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění a při němž jsou ze strany prodávajícího tyto nároky řešeny.
 3. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 5. Prodávající odpovídá za vady zboží vzniklé po převzetí zboží kupujícím. Kupující může nejpozději do 2 let od převzetí zboží uplatnit u prodávajícího podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti (dále jen „reklamace“). Kupující má povinnost oznámit prodávajícímu vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží.
 6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
 7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 8. Za vadu nelze považovat změnu stavu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 9. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 10. V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 11. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které kupující věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží.
 12. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

          REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamaci lze uplatnit písemně poštou na adresu: MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., Valchařská 24/36, 614 00 Brno-Husovice, a to formou zaslaného reklamačního listu.
 2. Kupující je povinen v reklamačním listu podrobně uvést, v čem spatřuje rozpor s kupní smlouvou, jak se vada projevuje, datum, kdy vadu zjistil a případně odůvodnění, proč vadu nezjistil dříve, pokud od převzetí zboží uplynulo více dní. Dále pak kupující uvede právo z vadného plnění, tedy volbu požadovaného návrhu řešení reklamace ve smyslu odst. 3 tohoto článku.
 3. V případě odstranitelné vady má kupující nárok na odstranění vady, doplnění toho co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. V případě neodstranitelné vady má kupující právo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je předložen řádně a kompletně vyplněný reklamační list spolu s reklamovaným zbožím a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží, a to kompletní, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a nepoškozené. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí řádně uplatněné reklamace. O vyřízení reklamace bude kupující informován tak, že mu bude vystaveno potvrzení o vyřízení reklamace, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, případně odůvodněno zamítnutí reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude kupujícímu zasláno na e-mail, uvedl-li ho, nebo odesláno poskytovatelem poštovních služeb. 
 6. Kupující bere na vědomí, že zásilky zaslané v rámci reklamace na adresu prodávajícího na dobírku nebudou prodávajícím přijaty.  

          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 30. 11. 2020 a je k dispozici v sídle prodávajícího a na adrese: MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., Valchařská 24/36, 614 00 Brno-Husovice www.obchod.mpvp.cz Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.